1. Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann. Indagine sulla sua opera teologica, Roma, 2013.
  2. Vodič kroz sakrament pokore i pomirenja, Franjevački samostan, Imotski, 2014.
  3. Marija – naša majka. Propovijedi i razmišljanja o Blaženoj Djevici Mariji, Glas Koncila, Zagreb, 2014.
  4. Jedno u Kristu. Ekumenska promišljanja i konkretni pastoralni poticaji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015.
  5. Scijentološka „Crkva“, Glas Koncila, Zagreb 2015.
  6. Ekumenizam pape Franje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2015.
  7. Suvremeni ekumenski pokret – Svjetske konferencije (1910.-2013.). Pokret za život i djelovanje – Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve – Ekumensko vijeće crkava, Glas Koncila, Zagreb, 2017.