Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine

Knjiga sadrži ukupno 880 stranica, a recenzenti su: prof. dr. sc. Dario Škarica te dr. sc. Bojan Marotti. Knjigu je izdala Služba Božja.

Izvaci iz recenzija:

Uobičajeno je sintezu pisati nakon što su brojna partikularna istraživanja već dala svoje rezultate. U ovome slučaju, međutim, opsežnih i detaljnih partikularnih istraživanja, zapravo, i nema: neki autori i škole tematizirani u ovome rukopisu gotovo da dosad i nisu istraživani, neki drugi opet istraživani su, ali ne toliko da bismo mogli govoriti o sasvim jasnoj i u osnovi definitivnoj slici njihova djela, koja se više neće bitno promijeniti. U cjelini, možemo reći da rukopis nudi filozofske portrete brojnih hrvatskih filozofa iz razdoblja od 1945. do 1991. g., kroz prikaz golema broja pojedinih odabranih njihovih djela, pružajući tako sadržajno bogatu informaciju i o pojedinim filozofskim školama i pristupima što su obilježili to razdoblje u povijesti hrvatske filozofije, te u tome pogledu zacijelo ispunjava očekivanja primjerena sintezi koja, kako smo već istaknuli, uglavnom još nema na raspolaganju iscrpna partikularna istraživanja, na koja bi se mogla u potpunosti osloniti.

izv. prof. dr. sc. Dario Škarica

Opsežan rukopis Ivana Macuta završni je dio svojevrsne »trilogije«, u kojoj se obrađuje i prikazuje nešto više od stotinu godina u povijesti hrvatske filozofije, naime, od obnove Sveučilišta u Zagrebu godine 1874. pa do raspada bivše Jugoslavije, tj. do uspostave samostalne hrvatske države godine 1991. Predložio bih nakladniku da se knjiga svakako objavi. Ponajprije, uložen je golem trud, obrađena je i skupljena na jednome mjestu velika građa, a pročitana je i znatna količina tzv. sekundarne literature. Ovo je prvi pokušaj da se to razdoblje u hrvatskoj filozofiji u cjelini, »sintetički«, obradi, te je razumljivo što ima određenih kolebanja, pa i nedoumica o tome kako je najbolje razvrstati pojedine filozofe. Kako se voli reći, i mi smo dio toga razdoblja, pa još nemamo »povijesne distance«. Ipak, ovdje je iznesena cjelina, kao i jedno razumijevanje te cjeline, i svaka će buduća povijest ovoga razdoblja u hrvatskoj filozofiji morati voditi računa (i) o ovoj knjizi.

dr. sc. Bojan Marotti

Asirska Crkva Istoka. Povijest – doktrina – ekumenizam s Katoličkom Crkvom

Knjigu je objavila izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost iz Zagreba. Recenzenti su doc. dr. sc. Antun Japundžić i doc. dr. sc. Daniel Patafta. Knjiga sadrži 231 stranicu.

Asirska Crkva Istoka drevna je kršćanska Crkva. Tijekom povijesti njezino se ime vezalo uz određena krivovjerna učenja. Danas se na teološko učenje i na Asirsku Crkvu Istoka u cjelini više ne bi trebalo gledati kao na heretičnu zajednicu. Ekumenski dijalog s Katoličkom Crkvom, ali i druga povijesna, teološka i liturgijska istraživanja, u potpunosti su promijenili pogled na ovu drevnu Crkvu.

U knjizi se progovara o važnim elementima koji mogu pomoći u izgradnji cjelovitoga pogleda na ovu Crkvu. Cilj je knjige da čitatelji upoznaju njezin povijesni razvoj i teološko učenje kao i to da steknu uvid u dosadašnji tijek i postignuća ekumenskoga dijaloga između Katoličke Crkve i Asirske Crkve Istoka.

Sadržaj knjige:

Predgovor (prof. dr. sc. Niko Ikić)

Uvod

I. dio: Povijest – doktrina – ekumenizam

II. dio: Službeni ekumenski dokumenti

Literatura

Kazalo imena

Nova knjiga u izdanju Službe Božje

Doc. dr. dr. sc. Ivan Macut i dr. sc. Dinko Aračić napisali su uvodnu studiju i preveli Lutherovo poznato djelo Komentar Magnificata (Lk 1, 46-55). Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Niko Ikić (KBF Sarajevo) te izv. prof. dr. sv. Lidija Matošević (Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik – Zagreb). Vrijednost uvodne studije, a na poseban način prijevoda, nalazi se u tome što se radi o prvom prijevodu ovog poznatog i vrijednog Lutherovog djela na hrvatski jezik uopće. Knjiga ima 128 stranica.

Dr. sc. Lidija Matošević, izv. prof.

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik – Zagreb

„Sam prijevod Lutherova teksta, koji je priređen prema najrecentnijem izdanju Lutherovih sabranih djela (D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, sv. 7, Weimar, 1897., str. 538-604.), iznimno je kvalitetan i precizan. Usto, ovaj prijevod uspješno pretače u hrvatski jezik živopisnost, toplinu, šarm i neposrednost Lutherova jezika i stila te, kao takav, lako dopire do uma i srca čitatelja.

Zahvaljujući svim navedenim kvalitetama, ovo izdanje uspješno prenosi i Lutherovu teološku misao o značenju Marije u kršćanskoj teologiji i duhovnosti.“

Vlastiti istraživački projekt iz teologije „Suvremeni ekumenski pokret“ – voditelj projekta doc. dr. dr. sc. Ivan Macut

Vlastiti istraživački projekt „Suvremeni ekumenski pokret“ ima za cilj na sustavan i kronološki način obuhvatiti razdoblje od 1910. do 2020. godine u cilju istraživanja suvremenog svjetskog pokreta na svjetskoj razini.

Projekt je podijeljen na tri dijela, a u skladu s tim predviđene su i tri znanstvene studije.

Teme istraživanja podijeljena su na tri dijela:

1. Svjetske konferencije (1910. – 2013.) – Pokret za život i djelovanje; Pokret za vjeru i ustrojstvo; Ekumensko vijeće crkava 

2. Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret

3. Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i ekumenski dijalog

Do sada su obrađena prve dvije teme i u skladu s tim izdane su i dvije opširne studije:

Ivan Macut, Suvremeni ekumenski pokret – svjetske konferencije (1910. – 2013.). Pokret za život i djelovanje; Pokret za vjeru i ustrojstvo Crkve; Ekumensko vijeće crkava, Glas Koncila, Zagreb, 2017.

Ivan Macut, Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret, Glas Koncila, Zagreb, 2019.

Projekt je trenutno u trećoj fazi, dakle istražuje se ekumenska zauzetost Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana i ekumenski dijalog. Tu ćemo obuhvatiti i predstaviti sve ekumenske dokumente koje je, u kontekstu rada bilateralnih teoloških komisija, Katolička Crkva s drugim ekumenskim partnerima – Crkve, crkvene zajednice i kršćanski savezi – potpisala.

Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret

Fra Ivan Macut, docent na KBF-u u Splitu, napisao je i objavio dvanaestu knjigu pod naslovom Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret.Knjigu je objavio Glas Koncila iz Zagreba. Urednik knjige je dr. sc. Dinko Aračić. Recenzenti su prof. dr. sc. Jure Brkan, doc. dr. sc. Antun Japundžić, doc. dr. sc. Daniel Patafta. Knjiga sadrži 376 stranica.

Izvadci iz recenzija:

Knjiga dr. sc. Ivana Macuta „Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret“ nastavak je prethodne knjige o ekumenizmu istoga autora „Suvremeni ekumenski pokret – svjetske konferencije (1910. – 2013.)“ objavljene 2017. godine u izdanju Glasa Koncila. Autor ovog opsežnog djela pokazao je duboko poznavanje postavljene problematike te precizno, skladno i temeljito obradio razvoj ekumenizma u Katoličkoj Crkvi te je izvrsno metodološki i znanstveno zaokružio cijelu postavljenu problematiku. Zdrava znanstvena kritika i stručno predstavljanje postavljenih teza, potkrepljenih vrijednim izvorima i literaturom, obogaćuje hrvatsku teološku znanost novim pogledom na povijesnost, ali i sadašnjost ekumenizma u Crkvi.

                                                                                               Doc. dr. sc. Daniel Patafta

Knjiga Ivana Macuta uistinu je znanstveno djelo koje je napisano na temelju izvora i literature. Svaka stavaka u knjizi jasno je izražena. Svaka rečenica doprinosi razvoju teme. Izbor riječi autor je upotrijebio prikladno, ton je akademski. Rukopis je jedinstven. Bilješke i naslovi ispravno su doneseni te logički podijeljeni.

                                                                                               Prof. dr. sc. Jure Brkan

Ova knjiga obogaćenje je ekumenske literature na hrvatskom jeziku tim više što autor spominje mnoge dokumente koje nemamo niti prevedene niti predstavljene hrvatskom čitateljstvu. Uz to, autor se također poziva i na dokumente koji su prevedeni i predstavljeni na hrvatskom jeziku od strane naših teologa. Vidljivo je, također, da se autor služi relevantnom domaćom i stranom literaturom te da je s obzirom na istraženu literaturu zadanoj temi pristupio ozbiljno i svoje istraživanje izložio na jasan i razumljiv način.

                                                                                               Doc. dr. sc. Antun Japundžić

Izašao četvrti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Četvrti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja bavi se likom i djelom fra Mate Zoričića. Knjigu su napisali doc. dr. dr. sc. fra Ivan Macut i mr. sc. fra Jakov Udovičić. Knjigu su recenzirali doc. dr. sc. Šimun Bilokapić te doc. dr. sc. Marijo Volarević. Knjiga sadrži 132 stranice.

 Iz predgovora urednika Biblioteke: Četvrti svezak naše Biblioteke posvećujemo fra Mati Zoričiću, znanstveniku i moralnom teologu koji je živio i djelovao u 18. stoljeću. Općenito govoreći, Zoričić je kod nas donekle poznat u dva područja svoga djelovanja, a to su aritmetika i moralna teologija. U zadnje vrijeme sve se više istražuju njegova objavljena, ali i rukopisna djela. Otežavajuća je okolnost što su, osim teološkog djela Bogoljubni nauk i kratkog rukopisa pod naslovom Različita zabiliženja svru dila čovičiji, većina rukopisa sačuvana u dosta lošem stanju. Prvi dio knjige posvećen je Zoričićevu životu i djelu. U drugom dijelu knjige donosimo prijepis dva Zoričićeva rukopisna djela. Prvo je kratki rukopis s naslovom Različita zabiliženja svru dila čovičiji, a drugo je jedan dio iz njegovog opsežnog djela iz moralne teologije pod naslovom Bogoljubni nauk, tj. šesti dio koji je naslovljen Svrha zapovijedi sv. Majke Crkve..

Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941.

Deveta knjiga pod naslovom Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941. Knjigu je objavila Služba Božja iz Splita. Urednik knjige je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Relja. Knjiga sadrži 508 stranica.

Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Darija Škarice (Institut za filozofiju – Zagreb):

Zaključno treba istaknuti da je ovo prvi autorski pregled povijesti hrvatske filozofije od 1874. do 1941. godine, sustavan i cjelovit. Odlikuje se jasnom koncepcijom, logičnim rasporedom građe i jasnim stilom, odmjerenim sudom o pojedinom filozofu i njegovoj važnosti u kontekstu hrvatske filozofije dotičnog razdoblja u cjelini, kao i smislom za povijesni i institucionalni okvir njezina razvoja. Temelji se podjednako na studiju izvornih djela i iscrpnu poznavanju literature“.

Ukratko o knjizi:

Knjiga Hrvatska filozofija od obnove Zagrebačkog sveučilišta 1874. do osnutka Nezavisne Države Hrvatske 1941. dio je tematski puno šireg istraživanja novije hrvatske filozofske baštine. U njoj se progovara o iznimno važnim temama kao što su politička i kulturna situacija na području Hrvatske od 1874. do 1941. godine i hrvatska filozofija u 19. stoljeću do obnove Sveučilišta. Nadalje, prikazan je život, rad i stvaralaštvo hrvatskih filozofa na Katedri za filozofiju na Zagrebačkom sveučilištu, a također je obrađena i filozofija kršćanskog nadahnuća koja obuhvaća i neoskolastičku filozofiju, kao i personalističku filozofiju kršćanskog nadahnuća. Na koncu, knjiga se bavi i prikazom marksističke filozofije između dvaju svjetskih ratova.

Broj spomenutih i obrađenih domaćih filozofa govori itekako u prilog da su imali važnu društvenu, kulturnu i znanstvenu ulogu u naznačenome povijesnom razdoblju od 1874. do 1941. godine. Hrvatski filozofi svojim djelima i društvenom zauzetošću postali su važan dio naše domaće kulture i bez poznavanja njihova života i rada ne može se dobiti cjeloviti uvid u ovo kulturno razdoblje.

Ova studija želi također potaknuti ostale istraživače na još zauzetije bavljenje hrvatskom filozofskom baštinom kako bi se pred našom domaćom kulturnom javnosti, a onda i pred onom stranom, otkrilo bogatstvo naše domaće filozofijske misli.