Životopis

Ivan Macut, rodio se 3. listopada 1981. god., u Vukovaru. Osnovnu školu pohađao je u Vukovaru, Imotskom i Sinju. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij pohađao je u Splitu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, gdje je diplomirao s izvrsnim uspjehom akademske godine 2006/2007., s radom iz dogmatskoga bogoslovlja, pod naslovom Promjena znanstvenih paradigmi i teologija stvaranja, pod vodstvom prof. dr. Nikola Bižace. Svečane je zavjete položio 10. rujna 2006. god. Za svećenika, na naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, zaređen je 24. lipnja 2007. god. Đakonsku godinu obavio je u župi sv. Franje u Imotskom, a tu je proveo i dvije godine u službi župnog vikara. 2009. godine uprava Provincije šalje ga na poslijediplomski studij iz međureligijskog dijaloga i ekumenske teologije u Rim.

Akademske godine 2009/2010. upisao je specijalizaciju iz fundamentalne teologije – Znanosti o religijama na Papinskom sveučilištu Lateran (Pontificia Universitas Lateranensis) u Rimu, gdje je 24. lipnja akademske godine 2010/2011. god., s ukupnom ocjenom cjelokupnog studija Summa cum laude, postigao stupanj licencijata (STL, mr. sc.) s radom pod naslovom Cristologia coranica – Fondo apocrifo sull’immagine di Gesù Cristo nel Corano, pod vodstvom prof. dr. Nicola Ciola i prof. dr. Bartolomeo Pirone. Akademske godine 2009/2010. na Papinskom Institutu za studij Arapskog jezika i islamistike (Ponticifio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica – P. I. S. A. I.) pohađao je kao slušač i studij Uvod u Islam i Arapski jezik.

Od akademske godine 2011/2012. doktorand je na Papinskom sveučilištu Antonianum (Pontificia Università Antonianum) u Rimu sa specijalizacijom iz ekumenske teologije, a ujedno pohađa predavanja i radi istraživanja vezana uz doktorski rad na Institutu za ekumenske studije (Istituto di Studi Ecumenici) u Veneziji.

Dana 29. svibnja 2013. obranio je doktorski rad pod naslovom Il pensiero ecumenico di Oscar Cullmann – Indagine sulla sua opera teologica s ukupnom ocjenom Summa cum laude i time stekao akademski naslov doktora teologije sa specijalizacijom u ekumenskoj teologiji.

Od akademske godine 2014./2015. doktorand je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – modul filozofija gdje je 20.11.2015. jednoglasno obranio doktorski rad pod naslovom Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, pod vodstvom mentora prof. dr. Pave Barišića te time stekao akademski naslov doktora filozofije.

Od 2016. godine glavni i odgovorni urednik znanstvenog teološkog časopisa Služba Božja.

Član uredništva dvaju europskih teoloških časopisa Edinost in Dialog te Carthaginensia.

Član znanstvenog vijeća časopisa Riječki teološki časopis te Obnovljeni život.

Na 56. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije od 10. do 12. travnja 2018. godine u Zagrebu imenovan članom Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog.

Od akademske godine 2018./2019. voditelj ureda za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinator na KBF-u u Splitu.

Dana 14. prosinca 2018. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik (humanističke znanosti – teologija).

Dana 14. veljače 2019. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta (Katedra ekumenskog bogoslovlja).

Od akademske godine 2019./2020. pročelnik katedre ekumenskog bogoslovlja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Voditelj projekta (2018. – ): Umnici franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja

Voditelj projekta (trajanje projekta od siječnja 2019. do prosinca 2020.): Kritička obrada i objavljivanje rukopisa Znanje i vjera filozofa Stjepana Zimmermanna

Voditelj projekta (trajanje projekta od listopada 2019. do rujna 2020.): Digitalizacija liturgijsko-pastoralnog časopisa Služba Božja

Dana 13. ožujka 2020. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik (humanističke znanosti – filozofija).

Dana 25. travnja 2022. godine izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik (humanističke znanosti – teologija).

Suradnik na projektu: “The encounter-conflict relation between Christianity and Islam in Dalmatia from the 16th to the 18th century. Relevance for present and future” odobren od strane The Ian Ramsey Centre for Science and Religion University of Oxford (2023./2024.)

Sudjelovanja na međunarodnim i domaćim teološkim i filozofskim simpozijima i skupovima

 • Interdisciplinarni i interkonfesionalni simpozij održan u Zagrebu 7. prosinca 2012. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove pod naslovom Religije i sreća, s predavanjem Put do sreće prema scijentološkoj crkvi.
 • Međunarodni, međureligijski i interdisciplinarni simpozij pod naslovom Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi (Zagreb, 8-9. studenoga 2014.), s predavanjem pod naslovom Zašto katolici ne mogu biti i scijentolozi? – Katolička prosudba scijentološke teorije i prakse.
 • Znanstveni skup projekta „Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu između 12. i 20. stoljeća“: Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas i sutra, Institut za filozofiju, 28-29. svibnja 2015. godine, predavanje na temu: Odnos prirodnih znanosti, povijesti i filozofije u djelu Uvod u filosofiju poviesti Julija Makanca.
 • Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Reformacija u Europi i njezini odjeci. Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza – Osijek, 19. i 20. listopada 2017., predavanja na temu: Luterani u očima pape Franje.
 • Ekumenski studijski dan „500 godina reformacije i katolička teologija“ U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu. Održao je predavanje pod naslovom: Martin Luther i 95 teza – početak reformacije.
 • Međunarodni znanstveni teološki simpozij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (17. – 18. listopada 2018.) pod naslovom „Teologija i ekologija“ održao predavanje pod naslovom „Svjetske konferencije Ekumenskog vijeća Crkava i odnos prema stvorenome (1948.-2013.)“.
 • Međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije održan u Osijeku od 3. do 5. travnja 2019. godine, održao predavanje pod naslovom „Od skepticizma do optimizma. Razvoj ekumenske misli Oscara Cullmanna“.
 • Međunarodni simpozij Un Concilio di oggi. La memoria, la recezione e il presente del Concilio di Firenze (1439-2019) – Firenze, 21-23 ottobre 2019, predavanje na talijanskom jeziku: Un’esperienza balcanica. La Chiesa greco-cattolica in Croazia tra passato e presente (22. listopada 2019)
 • Međunarodni znanstveni simpozij (organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pontificia Universita Gregoriana – Rim, Pontificia Universita Antonianum – Rim, Sveučilište u Mostaru – BiH) „Život i djelo fra Vicka Kapitanovića“ održan 6. prosinca 2018. godine, održano predavanje zajedno s Dario Škarica pod naslovom „Fra Vicko Kapitanović i istraživanja  hrvatske filozofske baštine“.
 • Održao predavanje na Teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu 2019. godine o proročkom imperativu Drugoga vatikanskog koncila i proročkoj dimenziji pontifikata pape Franje u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Proročka dimenzija pontifikata pape Franje (ad intra)“.
 • Međunarodni simpozij 21. travnja 2021. – Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga (Jewish-Christian Sources and Dimensions of Dialogue) – predavanje zajedno s Petar Macut – predavanje održano na engleskom jeziku: Anti-Semitism in the Catholic daily newspaper Hrvatski Glas in 1941 (Antisemitizem v katoliškem dnevniku Hrvatski Glas v letu 1941).
 • Međunarodni znanstveni ekumenski simpozij 10. prosinca 2021. – „Dvadeseta obljetnica Ekumenske povelje (Charta oecumenica) – recepcija i perspektive“ – predavanje – „Teološka interpretacija Ekumenske povelje“.
 • 27. međunarodni teološki simpozij KBF-a Papinstvo: suvremeno shvaćanje osporavanog znaka (21. ožujka 2022.): predavanje naslovljeno: “Problematika papinstva u ekumenskim dokumentima između Katoličke Crkve i ekumenskih partnera”.